2. คุณสมบัติผู้ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน

2.1 เป็นอาคารที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และผ่านการประเมินอาคารประเหยัดพลังงานของ กฟน. ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น

2.2 เป็นอาคารที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

และอยู่ระหว่างรอผลการประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS อาคารมีสิทธิ์ในการยื่นสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนได้ แต่ทั้งนี้ หากอาคารได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน แต่ภายหลังพบว่าอาคารไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS สิทธิ์การได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนฯของอาคารจะสิ้นสุดลง


Print   Email

Related Articles