6. หลักเกณฑ์การพิจารณา

  • โครงการฯ จะพิจารณาใบสมัครตามลำดับการยื่นใบสมัครก่อนหลัง (First come, first served) โดยยึดถือตามเวลาที่ปรากฎในกล่องจดหมาย (Inbox) ของอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยเงินสนับสนุนการลงทุนจะถูกจัดสรรจนครบตามวงเงินงบประมาณในรอบนั้นๆ
  • หากข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนนในมาตรการนั้นๆ ได้

Print   Email

Related Articles