การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลให้ต้องเลื่อนการสัมมนา MEA ENERGY AWARDS ออกไปดังที่ทราบแล้วนั้น  แต่การดำเนินงานของโครงการฯ ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ กฟน. ที่วางไว้และ เพื่อให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการปรับปรุงฯของอาคาร สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับแผนงานของโครงการในภาพรวม ทางโครงการฯ จึงได้มีกำหนด จัดการประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting Application เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  

จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว โปรดลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
ทั้งนี้ เป็นการประชุมออนไลน์ และรับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน
ลงทะเบียน  คลิกที่นี่

หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ฟอร์มลงทะเบียน

โดยท่านสามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 พ.ค. 64  ได้โดยคลิก Join Zoom meeting 
Topic: การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ โครงการ  MEA ENERGY AWARDS
Time: May 11, 2021 01:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/3616445747?pwd=RElnNXNXS2R1S1d4Q3JEd2I0azB2Zz09

Meeting ID: 361 644 5747
Passcode: 111111


Print   Email

Related Articles