ข้อมูลผู้ทดสอบโปรแกรม

 
ชื่อ-สกุล ผู้ทดสอบ :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทร :

ข้อมูลอาคารที่ใช้ทดสอบ

ชื่ออาคารที่ประกวด* :
จังหวัดที่ตั้ง :
ข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลปีไหน :

ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

1. ค่าพลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี (Eactual)*
พื้นที่ พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ
พื้นที่ (ตร.ม.)
เวลาทำงานโดยเฉลี่ย พื้นที่(ตร.ม.)
เวลาทำงานโดยเฉลี่ย
ชม./วัน วัน/ปี ชม./วัน วัน/ปี
1. ห้องเรียน
2. ห้องสมุด
3. ห้องคอมพิวเตอร์      
4. สำนักงาน      
5. พื้นที่ส่วนกลาง
6. พื้นที่จอดรถบนอาคาร      
7. พื้นที่จอดรถใต้ดิน      
8. พื้นที่อื่น ๆ
หมายเหตุ :
1. เป็นพื้นที่ส่วนกลางรวมทั้งหมด ของพื้นที่หรืออาคารที่ส่งเข้าประกวด
2. เป็นพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากพื้นที่ที่ระบุในตาราง (เฉพาะพื้นที่หรืออาคารที่ส่งเข้าประกวด)

หมายเหตุ * คือค่าที่ต้องกรอกเพื่อใช้ในการคำนวณตามสูตร และกรอกได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (ไม่สามารถใส่ comma ( , ) คั่นระหว่างตัวเลขได้)

ขอบคุณค่ะ ... คณะทำงานฯ