ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

โปรแกรมทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานในอาคาร

ทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงาน อาคารมหาวิทยาลัย