หลักเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY AWARDS

logo mea energy awards

หลักเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

หลักเกณฑ์การประเมินอาคาร เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards จะพิจารณาจาก 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และ เงื่อนไขด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งเกณฑ์ประเมินตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ในปัจจุบันในด้านเกณฑ์มาตรฐาน MEA Index สำหรับทุกประเภทอาคาร ต้องมีค่า MEA Index ไม่เกิน 1.00 และอาคารต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข จึงจะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มีรายละเอียดดังนี้

Scroll to Top