คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ

นายวิลาศ เฉลยสัตย์

นายวิลาศ เฉลยสัตย์

ที่ปรึกษาโครงการฯ
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง

นายโสพัส สังขกรมานิต

นายโสพัส สังขกรมานิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน
การไฟฟ้านครหลวง

นายอาทิตย์ ทับทิมศรี

นายอาทิตย์ ทับทิมศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง

ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์

ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา

นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการพลังงานและ
การอนุรักษ์พลังงาน

ดร.เกชา ธีระโกเมน

ดร.เกชา ธีระโกเมน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อีอีซี
กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ
ที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์ค เวล สูตูดิโอ จำกัด
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

เลขานุการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้จัดการโครงการฯ

Scroll to Top