เข้าร่วมโครงการ

MEA ENERGY AWARDS

เงื่อนไขการสมัคร

 1. เป็นอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตบริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 2. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ส่งอาคารเข้าร่วมได้ ต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้เช่าอาคารหลักที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร และต้องมีการใช้งานพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคารที่ส่งประกวด (ไม่นับรวมพื้นที่จอดรถ)
 3. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้เป็นเจ้าของอาคาร สามารถส่งรายชื่ออาคารสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ประเภท โดยอาคารที่ส่งเข้าร่วม ต้องสามารถแยกหน่วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน และมีเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นของ กฟน. เท่านั้น
 4. ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ทุกประเภท จะมอบให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ MEA เพื่อนำไปติดตั้งประจำอาคาร ในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม ทรงคุณค่า และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นรู้จักต่อสาธารณะได้
 5. ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ทุกประเภท และการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของโครงการ MEA จะมอบให้กับ นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ส่งอาคารเข้าร่วม ทั้งนี้ หากผู้ที่ส่งอาคารเข้าประกวดมิใช่เจ้าของอาคารต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารเท่านั้น
 6. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลจริงของทั้งอาคาร โดยต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และลงนามรับรองโดยหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคาร หากพบว่าข้อมูลของอาคารไม่เป็นไปตามความจริง ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกได้
 7. อาคารที่เคยได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มาแล้ว ไม่สามารถขอรับการประเมินตราสัญลักษณ์ฯ ซ้ำได้
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของอาคาร

โดยได้กำหนดกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 9 ประเภทอาคาร

อาคารโรงพยาบาล

นิยาม : หมายถึง อาคารหลังเดียว หรือหลายอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งอาคาร...

อาคารโรงแรม

นิยาม : หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน

อาคารสำนักงาน

นิยาม : หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป (อ้างอิงสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร...

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

นิยาม : หมายถึง แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร...

ไฮเปอร์มาร์เก็ต

นิยาม : หมายถึง เป็นสถานประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการรวมกันของซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า ถือว่าเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการ...

มหาวิทยาลัย

นิยาม : หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร...

โรงเรียน

นิยาม : หมายถึง สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรุงเทพมหานคร และ...

ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

นิยาม : หมายถึง ร้านค้าที่ขายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน

ร้านกาแฟ

นิยาม : ร้านค้าที่ประกอบกิจการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เป็นหลัก และ/หรือ เครื่องดื่ม อื่น ๆ เช่น ชา ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมถึงอาจมีการขายอาหาร และ/หรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. อาคารตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 2. กรอกใบสมัครแยกตามแต่ละประเภทอาคาร และส่งใบสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
 3. เจ้าหน้าที่ติดต่ออาคารเพื่อสอบถามข้อมูลและยืนยันผลการรับสมัคร
 4. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะนัดหมายเข้าทวนสอบข้อมูลอาคารเพื่อประเมิน MEA Index และตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ณ อาคารจริง
 5. สรุปข้อมูลตรวจวัดนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินผลประเมินอาคารในแต่ละรอบ
 6. ประกาศผลอาคารที่ผ่านเกณฑ์ได้รับตรา MEA Energy Awards และรับสิทธิพิเศษตามที่กำหนด
 7. อาคารที่ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์ยื่นเอกสารขอรับเงินสนับสนุนฯ ตามเงื่อนไขในแต่ละรอบ
 8. คณะเข้าตรวจวัดก่อนและหลังปรับปรุง ทุกมาตรการที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ
 9. อาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จตามเวลา จะได้รับเงินสนับสนุนฯ ตามจริง แต่ไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้
 10. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบตรา MEA Energy Awards ประจำปี

ข้อมูลและเอกสารการสมัคร

การสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับตรา MEA Energy Awards

 • ใบสมัคร (รับรองโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม)
  • ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
  • ข้อมูลผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงานอาคาร
  • ข้อมูลระบบปรับอากาศ
  • ข้อมูลการใช้งานพื้นที่ (ระบุขนาดพื้นที่แต่ละส่วนและเวลาทำงานของพื้นที่แต่ละส่วน)
  • ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในแต่ละเดือนย้อนหลัง 2 ปี
  • ข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องมือทางการแพทย ที่ใช้ไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ
  • แผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงเวลาของโครงการ (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง

การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ

 • ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
 • ไฟล์รายการคำนวณ (Excel)
 • เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเสนอราคา
 • ยื่นใบสมัครและเอกสาร ได้ที่ E-mail : [email protected]
 • โครงการจะยืนยันการรับสมัคร ผ่านทางอีเมล และประกาศผลผ่านสื่อออนไลน์ของโครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ MEA Energy Awards

การไฟฟ้านครหลวง

อาคาร 3 ชั้น 2 ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0-2220-5480 โทรสาร 0-2220-5180

ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9604-6 ต่อ1202,1302 โทรสาร ต่อ 1100 
หรือ 09 5775 7972 , 08 4011 3888
Email : [email protected]
www.facebook.com/MEAAward
www.meaenergyawards.info  
Line OA : @meaenergyawards          

Scroll to Top

อาคารประเภทโรงพยาบาล

นิยาม : หมายถึง อาคารหลังเดียว หรือหลายอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)

 • มีจำนวนเตียงผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 90 เตียงขึ้นไป

อาคารประเภทโรงแรม

นิยาม : หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน (อ้างอิงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 4) ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

1) สถานที่พักที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษาทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น

3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4) โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ต) หมายถึง โรงแรมที่มักตั้งอยู่ต่างจังหวัด ในภูมิประเทศที่ดี ห้องพักมักจะแยกเป็นส่วนๆ เป็นบ้านหรือหลังคาเรือนแยกต่างหากในโรงแรมจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน ขี่ม้า เดินป่า สปา เนื่องจากจุดประสงค์ของแขกที่เข้าพักคือการพักผ่อนเป็นหลักระยะเวลาเข้าพักจึงมีระยะเวลาในช่วง 5-7 วัน การบริการจะเป็นแบบสบายๆ เป็นกันเอง

 • เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนขอจัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
 • มีจำนวนห้องพัก ไม่น้อยกว่า 100 ห้อง
 • เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมไทย (ไม่รวมถึง ประเภทโรงแรมเพื่อการพักผ่อน)

อาคารประเภทสำนักงาน

นิยาม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป (อ้างอิงสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง)

 • อาคารสำนักงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการได้ ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)
 • เป็นอาคารที่มีพฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่เป็นสำนักงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคารที่ส่งสมัครเข้าร่วมโครงการ (หมายถึง อาคารหลังเดียว หรือหลายอาคารก็ได้ โดยต้องสามารถระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนอาคารสำนักงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจากข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้)

อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

นิยาม : หมายถึง แหล่งรวมสินค้าเพื่อจำหน่าย มีร้านขายสินค้านานาชนิด มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้มาซื้อสินค้า เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหาร (ไม่รวมถึง Community Mall, Hypermarket)

 • ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่สมัครเข้าร่วมต้องส่งอาคารเข้ารับการประเมินทั้งอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ผู้เช่า
 • มีค่าไฟฟ้ารวม ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี

อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต

นิยาม หมายถึง เป็นสถานประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการรวมกันของซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า ถือว่าเป็นร้านค้าแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการของลูกค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ตโดยทั่วไปจะมีสินค้าทุกประเภทที่ต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ไฮเปอร์มาร์เก็ต ต้องมีพื้นที่ที่ใช้เพื่อการค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงส่วนกิจกรรมสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ) และข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลของทั้งอาคารรวมทุกพื้นที่ใช้สอย

หมายเหตุ : Hypermarket is a very large commercial establishment that is combination of a department store and a supermarket such as Big C, Tesco Lotus, Jusco, Makro, Max Value etc.

อาคารประเภทมหาวิทยาลัย

นิยาม : หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

 • ต้องส่งอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนเพื่อเข้ารับการประเมินอย่างน้อย 3 พื้นที่จาก 4 พื้นที่ คือ 1) อาคารเรียนรวม 2) อาคารสำนักงาน/สำนักงานอธิการบดี  3) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์/สำนักคอมพิวเตอร์ และ 4) อาคารสำนักหอสมุด/หอสมุดกลาง
 • เป็นอาคารเดียว หรือหลายอาคารก็ได้ โดยในแต่ละอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนต้องมีการใช้สอยพื้นที่เพื่อกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่อาคารตัวแทนนั้นๆ
 • พื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร หรือพื้นที่ตัวแทนที่ส่งเข้าร่วม ต้องมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร
 • อาคาร หรือพื้นที่ตัวแทนที่ส่งเข้าร่วมต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกัน
 • ต้องสามารถระบุหน่วยการใช้ไฟฟ้าของอาคารหรือพื้นที่ตัวแทนที่ส่งเข้าร่วมโครงการได้ โดยข้อมูลนั้นต้องเชื่อถือได้

อาคารประเภทโรงเรียน

นิยาม :  หมายถึง สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง

 • เป็นโรงเรียนที่การสอนในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

นิยาม : หมายถึง ร้านค้าที่ขายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน มีการเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน

 • มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของ กฟน. ที่เป็นเฉพาะของร้าน (เลขมิเตอร์) และมีค่าไฟฟ้ารวมไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีขนาดของพื้นที่ขาย ระหว่าง 90-250 ตารางเมตร
 • จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค อาหารพร้อมรับประทาน และเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมงต่อวัน
 • เป็นร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ ที่ตั้งอยู่ภายในตึกแถว หรือ อาคารพาณิชย์ หรือ แบบ Stand alone โดยมีผนังกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน
 • ต้องมีระบบปรับอากาศเป็นของร้านเอง
 • ไม่มีพื้นที่ประกอบอาหาร (ครัว*) ภายในร้าน

หมายเหตุ : ครัว* หมายถึง พื้นที่ซึ่งจัดแบ่งไว้เพื่อใช้ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร หุงต้ม ทำกับข้าว เพื่อทำให้วัตถุดิบสุก ด้วยวิธีต่างๆ เช่น หุง ต้ม ทอด นึ่ง ย่าง โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือก๊าซหุงต้ม ทั้งนี้ ไม่นับรวม ไมโครเวฟ และกาต้มน้ำร้อน

ประเภทร้านกาแฟ

นิยาม : ร้านกาแฟ หมายถึง ร้านค้าที่ประกอบกิจการขายเครื่องดื่มประเภทกาแฟ เป็นหลัก และ/หรือ เครื่องดื่ม อื่น ๆ เช่น ชา ช็อคโกแลต เป็นต้น รวมถึงอาจมีการขายอาหาร และ/หรือผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

 • มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์) ของ กฟน. หรือ มีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นเฉพาะของร้านที่น่าเชื่อถือได้
 • เป็นร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่ภายในตึกแถว อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมันหรือก๊าซ หรือ แบบ Stand alone โดยมีผนังกั้นขอบเขตอย่างชัดเจน
 • ต้องมีระบบปรับอากาศเป็นของร้านเอง
 • มีขนาดพื้นที่ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร