MEA Index

MEA Index คืออะไร

MEA Index ย่อมาจาก Management of Energy Achievement Index 

ค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. โดยค่า MEA Index ได้ประเมินจากพลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี ที่มาจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าเทียบต่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนั้นๆ โดยพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของอาคารคำนวนจากสมการการใช้พลังงานพื้นฐาน ตามองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการพิจารณาถึงผลของภาระโหลดของระบบปรับอากาศจากภายนอกอาคารและภายในอาคาร ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ค่าตัวแปรที่จำเป็นเพื่อใช้แทนค่าในสมการได้จากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมประเภทนั้นๆ แบบจำลองของอาคาร และค่าจากงานวิจัยของ กฟน. ค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของอาคารนั้นๆ โดยอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ กฟน. นั้น จะต้องมีค่า MEA Index ไม่เกินค่าที่กำหนด (ค่า MEA Index ไม่เกิน 1) หากมีค่าเกิน 1 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กฟน.

โปรแกรมทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงาน

Scroll to Top