Breaking News

การขอรับเงินสนับสนุนฯ

สำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 6
และผ่านการประเมินได้ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS
อาคารที่มีสิทธิ์และความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้ทาง
อีเมล [email protected]
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอกสารการสมัคร
หลักเกณฑ์การพิจารณา First come, First served

การไฟฟ้านครหลวง
เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการ MEA เฟส 2
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6
เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์

MEA Energy Awards

กำหนดเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.
เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คู่มือประเมินอาคารใบสมัคร

MEA ENERGY AWARDS

"การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ
คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน"

ถ้าคุณ คือ อาคารกลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน,

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต,

โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวก

สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

อาคารกลุ่มเป้าหมาย

การจัดการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ในปีนี้ ได้เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน. จำนวน 8 ประเภทอาคาร

โรงพยาบาล
อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
โรงแรม
อาคารโรงแรม
อาคารมหาวิทยาลัย
อาคารมหาวิทยาลัย
สำนักงาน
อาคารสำนักงาน
อาคารโรงเรียน
อาคารโรงเรียน
อาคารศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

ข่าว/กิจกรรม

MEA Privilege