ปฏิทินกิจกรรมโครงการ

ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ : 

  1. สมัครเข้าร่วมเพื่อขอรับตรา MEA Energy Awards 2023 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31พฤษภาคม 2567
  2. ระยะเวลาและกิจกรรมของโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  3. โครงการเปิดรับข้อเสนอสำหรับอาคารขอรับเงินสนับสนุนปรับปรุงฯ  รอบที่ 1-3  โดยจะพิจารณาตามลำดับ ก่อน-หลัง แบบ First come, first served ของอาคารที่ส่งใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนฯ ทางอีเมล [email protected] และจะปิดรับข้อเสนอทันที เมื่อเงินสนับสนุนเต็มจำนวน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ทางโครงการฯ จะประกาศผลทุกกิจกรรม ผ่านทาง www.meaenergyawards.info  
Scroll to Top