Breaking News

ชม Virtual Exhibition
และ ภาพบรรยากาศงาน
พิธีมอบตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6


วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ชมภาพบรรยากาศชม Virtual Exhibition

อาคารที่ได้รับมาตรฐาน

MEA Energy Awards

8 ประเภทอาคาร มีดังนี้

โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน,

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต,

โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวก

ดูรายชื่อทั้งหมด

E-Book MEA ENERGY AWARDS

อาคารกลุ่มเป้าหมาย

การจัดการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ในปีนี้ ได้เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน. จำนวน 8 ประเภทอาคาร

โรงพยาบาล
อาคารโรงพยาบาล
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
โรงแรม
อาคารโรงแรม
อาคารมหาวิทยาลัย
อาคารมหาวิทยาลัย
สำนักงาน
อาคารสำนักงาน
อาคารโรงเรียน
อาคารโรงเรียน
อาคารศูนย์การค้าและ ห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าขนาดเล็ก ร้านสะดวกซื้อ
ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

ข่าว/กิจกรรม

📌📌วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใ...

1161

วีดิทัศน์สรุปโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6