MEA เปิดตัวโครงการ MEA Energy Awards 2023 ต่อยอดเป็นรอบปีที่ 7

MEA เดินหน้า โครงการ MEA Energy Awards 2023 หรือ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ.2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมามีอาคารเข้าร่วมแล้วมากกว่า 500 แห่ง จนถึงปัจจุบันมีอาคารผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ไปแล้วทั้งสิ้น313 แห่ง และปีที่ 7 เริ่มเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการฯ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายวิลาศ  เฉลยสัตย์  ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการนั้น เน้นการขับเคลื่อน “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life Energize Smart Living)”  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ ให้มีความทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เป็นพลังงานสำหรับเมืองหลวง หรือ เมืองมหานคร และขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ผ่านค่านิยม “CHANGE” เน้นการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้จัด โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Awards นี้มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร  ทำให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานการใช้พลังงานที่เหมาะสม สำหรับอาคารกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเภท โดยจัดให้มีการประเมินมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อมอบรางวัลตราสัญลักษณ์MEA Energy Awards ให้กับอาคาร  ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน”  ซึ่งอาคารต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และเกณฑ์การประเมินด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) สำหรับการดำเนินโครงการ MEA Energy Awards 2023 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 7 แล้ว เมื่ออาคารได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท จาก  1) งานบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type)  2) งานบริการติดตั้ง EV Charger และ 3) งานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM Preventive Maintenance)  และมีสิทธิ์ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย MEA ได้ให้การสนับสนุนสูงสุดถึงอาคารละ 1,000,000 บาท ซึ่งจะเปิดรับ ข้อเสนอในการปรับปรุงฯ รวม 3 รอบ โดยมีงบประมาณสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 15 ลบ. และมีระยะเวลาดำเนินการ ถึงปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะทำให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้าในระดับประเทศและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารลงได้เป็นจำนวนมาก นายวิลาศ  เฉลยสัตย์  ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ MEA ได้ต่อยอดโครงการ โดยได้เพิ่มประเภทอาคารกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในการเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการในปีที่ 7 คือ อาคารประเภทร้านกาแฟ ซึ่งเป็นอาคารที่มีจำนวนมาก  ประชนทั่วไปเข้าถึงการใช้บริการได้ง่าย ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับ  MEA ในการลดใช้พลังงานได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  และได้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของ MEA เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพพลังงานซึ่งได้จัดทำขึ้นใหม่ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย และพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานใน ด้าน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ MEA ได้พัฒนาขึ้นใหม่ และให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพของอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งานอาคาร MEA ใช้เกณฑ์ประเมิน IAQ ที่มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้อาคารตามหลักสากลเป็นที่ยอมรับ โดยให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOCs, Formaldehyde อ้างอิงกับค่ามาตรฐานของทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ทั้ง 2 เงื่อนไข เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับพิจารณาตัดสินในการมอบตรา MEA Energy Awards ให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด สำหรับ โครงการ MEA Energy Awards 2023 ในปีที่ 7 นี้ MEA มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards  ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้อาคารช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 9 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาคารโรงพยาบาลประเภทอาคารโรงแรมประเภทอาคารสำนักงานประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต ประเภทอาคารมหาวิทยาลัยประเภทอาคารโรงเรียนประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อประเภทร้านกาแฟ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA Energy …

MEA เปิดตัวโครงการ MEA Energy Awards 2023 ต่อยอดเป็นรอบปีที่ 7 Read More »