การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ

หลักการและเหตุผล

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารที่ผ่านการประเมินตามที่ MEA กำหนด ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าของอาคารรวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้า ในเขตจำหน่ายของ MEA (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ) ได้รับความรู้และคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักรู้คุณค่าของพลังงาน สนับสนุนให้อาคารดำเนินมาตรการปรับปรุงการใช้พลังงาน ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีอาคารกลุ่มเป้าหมายรวม 9 ประเภท ประกอบด้วย

 1. ประเภทอาคารโรงพยาบาล
 2. ประเภทอาคารโรงแรม
 3. ประเภทอาคารสำนักงาน
 4. ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
 5. ประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต
 6. ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย
 7. ประเภทอาคารโรงเรียน
 8. ประเภทร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ
 9. ประเภทร้านกาแฟ

คุณสมบัติ

ต้องเป็นอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS หรืออยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS  ซึ่งหากผลการพิจารณาพบว่า อาคารไม่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ สิทธิ์ในการได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ของอาคารจะสิ้นสุดลงทันที

หมายเหตุ : สำหรับอาคารใดที่เคยได้รับเงินสนับสนุนฯ เต็มจำนวน 1,000,000.-บาทแล้ว จะไม่สามารถสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงฯ กับโครงการฯ ได้

ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร มีดังนี้

3.1 ทางโครงการฯ จะพิจารณาให้การสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ละมาตรการ รวมเงินสนับสนุนการลงทุนสูงสุด แห่งละไม่เกิน 1,000,000.-บาท โดยจำนวนเงินสนับสนุนการลงทุนฯ จะประเมินจากค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกินราคากลางตามที่กำหนด

3.2 มาตรการที่ให้การสนับสนุนฯ จำนวน 9 มาตรการ มีรายชื่อมาตรการและนิยาม ดังนี้

รหัสมาตรการ : LED
นิยาม : ติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอดเดิมในอาคารที่ใช้เทคโนโลยีอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำกว่า

รหัสมาตรการ : VSD
นิยาม : ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกับมอเตอร์ปั๊มน้ำ หรือพัดลมเดิม ในอาคารที่ไม่มีการปรับความเร็วรอบ หรือปรับความเร็วรอบด้วยวิธีอื่นที่สิ้นเปลืองพลังงานสูงกว่า

รหัสมาตรการ : AC
นิยาม : เปลี่ยนทดแทน เครื่องปรับอากาศเดิมที่ใช้งานในอาคาร  ด้วยเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงหรือ แบบอินเวอร์เตอร์

รหัสมาตรการ : CH
นิยาม : เปลี่ยนทดแทน เครื่องทำน้ำเย็นเดิม หรือเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง 

รหัสมาตรการ : MOT
นิยาม : เปลี่ยนทดแทนมอเตอร์เดิม ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

รหัสมาตรการ : HP
นิยาม : การผลิตน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อนทดแทน การผลิตน้ำร้อนด้วย ฮีทเตอร์ไฟฟ้า

รหัสมาตรการ : PMP
นิยาม : เปลี่ยนทดแทนปั๊มน้ำ (หรือปั๊มน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อน) เดิม ด้วยปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง (หรือปั๊มน้ำพร้อมชุดขับเคลื่อน) ประสิทธิภาพสูง

รหัสมาตรการ : FAN
นิยาม : เปลี่ยนทดแทนพัดลม (หรือพัดลมพร้อมชุดขับเคลื่อน) ที่ใช้ระบบปรับอากาศหรือระบบระบายอากาศเดิม ด้วยพัดลม (หรือพัดลมพร้อมชุดขับเคลื่อน)ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ไม่รวมพัดลมประเภทที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

รหัสมาตรการ : CT
นิยาม : การเปลี่ยนทดแทนหอทำความเย็นเดิม (Cooling Towers) แบบไหลสวนทาง (Counter Flow) ด้วยหอทำความเย็นแบบไหลตามขวาง (Cross Flow)

3.3 สิทธิ์ในการอ้างอิงผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการเป็นสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในกรณีที่อาคารได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นร่วมด้วย แหล่งทุนอื่นจะต้องไม่อ้างสิทธิ์ในผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าและผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ทาง กฟน. มีสิทธิ์ยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนให้กับอาคารได้

3.4 มาตรการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการหลังการยื่นขอรับการประเมินรับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้วเท่านั้น และอาคารต้องแจ้งให้โครงการฯ เข้าสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง

3.5 อาคารจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามมาตรการที่ได้รับการอนุมัติให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยต้องมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงฯ ตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัดของโครงการฯ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.6 การไฟฟ้านครหลวง จะจ่ายเงินสนับสนุนฯให้กับอาคารเพียงงวดเดียว ภายหลังจากที่อาคารได้รับการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว โดยระยะเวลาการจ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขฯ

ในกรณีที่มีการดำเนินมาตรการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการฯ จะพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนฯ เฉพาะส่วนที่เสร็จสมบูรณ์และตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้แล้วเท่านั้น

3.7 หากอาคารดำเนินมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ตรงตามรายละเอียดในใบสมัครที่ยื่นต่อโครงการฯ (เช่น จำนวน คุณสมบัติ คุณลักษณะ ของเครื่องจักรอุปกรณ์) ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ปรับลด หรือ ยกเลิกเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ให้กับอาคารได้

3.8 อาคารต้องดำเนินการ ส่งสำเนาเอกสารการสั่งซื้อ หรือหนังสือสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการปรับปรุงให้กับโครงการฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากมีการสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์

3.9 ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง โดยทางอาคารต้องอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ

3.10 อาคารต้องนำส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินมาตรการ ให้ทางโครงการฯ รับทราบทุกเดือนจนกว่าอาคารจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.11 ทางโครงการฯ สามารถนำข้อมูลซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการดำเนินมาตรการไปเผยแพร่ได้

3.12 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ในกรณีที่อาคารไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ของโครงการ ทาง กฟน. อาจพิจารณาไม่จ่ายเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานกับอาคารได้

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ทั้งนี้ใบสมัครต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม ที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรืออาคาร ซึ่งสามารถรับรองเอกสาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯของโครงการฯได้
 • ไฟล์รายการคำนวณ (Excel)
 • เอกสารประกอบอื่นๆ
  ในกรณีที่อาคารมีความประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนในมาตรการเปลี่ยนปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง (PMP) หรือมาตรการเปลี่ยนพัดลมประสิทธิภาพสูง (FAN) จะต้องแนบสำเนาใบเสนอราคาเบื้องต้นจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย สำหรับมาตรการอื่นๆ อาคารอาจแนบใบเสนอราคา เอกสารแสดงยี่ห้อ และรุ่น ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์มาด้วยได้ (ถ้ามี)

กำหนดการยื่นเอกสารการสมัคร

ทางโครงการฯ แบ่งการรับสมัครออกเป็น 3 รอบ อาคารที่มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ สามารถยื่นเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัคร ไฟล์รายการคำนวณ และเอกสารประกอบอื่นๆ ได้ทางอีเมล [email protected] ตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

 • รอบที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.30 น. (งบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 7 ล้านบาท)
 • รอบที่ 2 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-30 กันยายน 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.30 น. (งบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 5 ล้านบาท)
 • รอบที่ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2567 เริ่มรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.30 น. (งบประมาณที่ให้การสนับสนุนรวม 3 ล้านบาท)

การประกาศผล

โครงการฯ จะประกาศผลการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์  www.meaenergyawards.info

ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุง

อาคารที่ได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนฯ ในแต่ละรอบดังกล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการปรับปรุงและมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานตามมาตรฐานวิธีการตรวจวัดของโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

 • รอบที่ 1 ต้องดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • รอบที่ 2 ต้องดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • รอบที่ 3 ต้องดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • โครงการฯ จะพิจารณาเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัคร ไฟล์รายการคำนวณ และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามลำดับการยื่นเอกสารการสมัครก่อนหลัง (First come, first served) โดยยึดถือตามเวลาที่ปรากฎในกล่องจดหมาย (Inbox) ของอีเมล [email protected] โดยเงินสนับสนุนการลงทุนฯ จะถูกจัดสรรจนครบตามวงเงินงบประมาณในรอบนั้นๆ
 • หากพบข้อมูลในเอกสารการสมัครของอาคาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ทางโครงการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนการลงทุนฯ ในมาตรการนั้นๆ ได้
Scroll to Top