สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7)
เรื่อง “ความรู้พื้นฐานและภาพรวมกลไกการลดการปล่อยคาร์บอน” และ “การประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย”
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น.
Scroll to Top