ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ประกวดอาคารปี 3

อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2 และเงินรางวัลต่อไป

ผลการประกวดสำหรับโครงการปีที่ 3 ระดับที่ 2

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท

  • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

  • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้แก่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

ได้รับตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น”

  • ประเภทมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  • ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

Scroll to Top