ดาวน์โหลดสื่อบรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2 ความรู้พื้นฐานและภาพรวมกลไกการลดการปล่อยคาร์บอน (PDF) การประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย (PDF) ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์ การเข้าร่วมโครงการและการขอรับเงินสนับสนุนฯ ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงฯ