ประกวดอาคารปี 5

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5 MEA Energy Saving Building 2017 การประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building 2017 ในประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีอาคารดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวม 36 มาตรการ มีเงินลงทุนรวม 219,721,320 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3.10 ปี มีผลประหยัดพลังงานรวม ดังนี้ พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 18,965,228 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 70,930,859 บาท/ปี สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 11,040 ตัน/ปี Share: ผลงานที่ผ่านมา