ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5

ประกวดอาคารปี 5

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5 MEA Energy Saving Building 2017

การประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building 2017 ในประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีอาคารดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวม 36 มาตรการ มีเงินลงทุนรวม 219,721,320 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3.10 ปี มีผลประหยัดพลังงานรวม ดังนี้

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น

18,965,228 หน่วยต่อปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

70,930,859 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

11,040 ตัน/ปี

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top