ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ละมาตรการ แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออาคาร และยังมีสิทธิพิเศษด้านการอบรม, การตรวจวัดพลังงาน, การติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการใช้บริการ MEA BETTER CARE, และล้างแอร์ เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาคารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและ สิทธิพิเศษ ต้องเป็นอาคารที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน  MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6   อาคารดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 50 อาคาร เงินลงทุนรวมของอาคาร 86,739,532 บาท ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงมากกว่า 6,869,932 kWh/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 26,140,916 บาท/ปี สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 2,954 ตันต่อปี …

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 Read More »