ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนแต่ละมาตรการ แต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออาคาร และยังมีสิทธิพิเศษด้านการอบรม, การตรวจวัดพลังงาน, การติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการใช้บริการ MEA BETTER CARE, และล้างแอร์ เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาคารที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนและ สิทธิพิเศษ ต้องเป็นอาคารที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน  MEA ENERGY AWARDS เท่านั้น

ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6  

อาคารดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

50 อาคาร

เงินลงทุนรวมของอาคาร

86,739,532 บาท

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงมากกว่า

6,869,932 kWh/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

26,140,916 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

2,954 ตันต่อปี

MEA ให้เงินสนับสนุนตลอดทั้งโครงการในปีที่ 6

10,673,10 บาท

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์

Scroll to Top