ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 1

ประกวดอาคารปี 1

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 1 MEA Energy Saving Building 2013

จากความตั้งใจในการดำเนินการอย่างทุ่มเทของทุกอาคารที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก ทำให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีผลประหยัดที่ชัดเจน สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น

4,703,248 kWh/ปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

18,237,412 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

3,416 ตัน/ปี

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top