ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015

ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 3 มีอาคารจำนวน 13 แห่งที่ดำเนินมาตรการแล้วเสร็จในระยะของการแข่งขัน โดยมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังานทั้งในระบบประบอากาศ ระบบแสงสว่าง และมาตรทางด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการที่อาคารดำเนินการรวม 32 มาตรการ มีเงินลงทุนรวมของอาคารรวมทั้งสิ้น 74.07 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของโครงการ 2.7 ปี สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น

6,242,074 kWh/ปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

27,218,250 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้

3,627 ตัน/ปี

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top