ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 1

กลุ่มอาคาร 2 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า

ประกวดอาคารปี 3

การจัดประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building นับเป็นการดำเนินงานของ “ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” โดยการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.) ได้จัดการประกวดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้ชื่อ MEA Energy Saving Building 2015 สำหรับ กลุ่มอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ค่อนข้างมาก

โครงการในปีที่ 3 ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมแข่งขันในเดือนปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และดำเนินการประกวดอาคารทั้งในระดับที่ 1 และในระดับที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม 2558

ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาให้จัดการประกวดในประเภทอาคารมหาวิทยาลัยและอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่ในเขตให้บริการของ กฟน. มีอาคารสมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 34 แห่ง ประกอบด้วย .

  •  อาคารมหาวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง
  •  อาคารประเภทสำนักงาน 24 แห่ง

ผลการพิจารณาระดับที่ 1 “ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน“ มีอาคารได้รับพิจารณา จำนวน 22 แห่ง โดยแบ่งเป็นประเภทอาคารมหาวิทยาลัย 9 แห่ง และประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 13 แห่ง ประกอบด้วย

#ประเภทวิทยาลัย
1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
2มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
3มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8มหาวิทยาลัยสยาม
9มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
#ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
1ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
3ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21
4ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
5ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
6ศูนย์การค้า เดอะสแควร์
7ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
8ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
9ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค
10ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
11ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
12ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่
13ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

Share:

ผลงานที่ผ่านมา

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 6 MEA เล็งเห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้อาคารลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างแรงจูงให้กับเจ้าของอาคาร ได้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้จริง และเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน MEA จึงได้สนับสนุนเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ

ประกวดอาคารปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015 ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่

ประกวดอาคารปี 3

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2

ผลการดำเนินโครงการปี 3 ระดับที่ 2 อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1 แล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมประกวด เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ ระดับที่

Scroll to Top