โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6

เป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารแต่ละประเภท โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. ได้พัฒนาขึ้น และ เกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) เมื่ออาคารผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเป็นอาคารประหยัดพลังงานของกฟน. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ กฟน.กำหนด.
เพื่อจัดการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคารแต่ละประเภทโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน MEA Index และเกณฑ์คุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นตัวชี้วัด และให้การสนับสนุนส่งเสริมเจ้าของอาคารมีความรู้ มีความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการพลังงานของอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน. คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
  • ส่งเสริมและกระตุ้นให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและสร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน.
  • จัดทำเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินอาคารเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ กฟน.
  • ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาคารผู้ใช้ไฟฟ้าในการมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในด้านการลดใช้พลังงานร่วมกัน
  • ให้ความรู้ คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้อาคารปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • รณรงค์ให้ประชาชนภาคภูมิใจ ยอมรับ และไว้วางใจที่จะเลือกใช้บริการในอาคารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เพิ่มความร่วมมือจากทุกองค์กรในการประหยัดพลังงานร่วมกัน
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการไฟฟ้านครหลวงในการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ
  • ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเห็นโอกาสในสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารที่ใช้พลังงานสูง และมีศักยภาพในการดำเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีผลประหยัดชัดเจน เป็นต้นแบบอาคารที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศ และพัฒนาสู่ระดับสากล
  • เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของประเทศ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเพิ่มต้นแบบมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินการได้จริง
ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6