เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นกลุ่มลูกค้าของ กฟน. ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
  2. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ส่งอาคารเข้าร่วมต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้เช่าอาคารหลักที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร และต้องมีการใช้งานพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคารที่ส่งประกวด (ไม่นับรวมพื้นที่จอดรถ)
  3. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้เป็นเจ้าของอาคาร สามารถส่งรายชื่ออาคารสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ประเภท โดยอาคารที่ส่งเข้าร่วมได้ต้องสามารถแยกหน่วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน และมีเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นของ กฟน. เท่านั้น
  4. ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ทุกประเภทอาคาร จะมอบให้อาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโครงการฯ เพื่อติดตั้งประจำอาคารในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม ทรงคุณค่า และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ฯ ของอาคารให้เป็นรู้จักต่อสาธารณะได้
  5. ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ทุกประเภทอาคาร และการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ทาง กฟน. จะมอบให้กับ นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ส่งอาคารเข้าประกวดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ที่ส่งอาคารเข้าประกวดมิใช่เจ้าของอาคารต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร
  6. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลต้องเป็นข้อมูลจริงของทั้งอาคาร โดยต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และลงนามรับรองโดยหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคาร
  7. อาคารที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 6 ได้
  8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับสมัครของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ กฟน.กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการกลับมาระบาดระลอกใหม่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง


Print   Email

Related Articles