เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
(Management of Energy Achievement Index : MEA Index)

โดยพิจารณาจากค่า MEA Index คือ ค่าดัชนีการใช้พลังงานสำหรับอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ประเมินจาก
Image

โดย
Eactual คือ พลังงานไฟฟ้าที่อาคารใช้จริงต่อปี ได้มาจากใบเสร็จค่าไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี
Ebudget คือ พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคารนั้นๆ หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี

เป็นปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของอาคารนั้นๆ หากอาคารนั้นมีองค์ประกอบ และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ค่านี้คำนวณมาจากสมการการใช้พลังงานพื้นฐาน (มีการพิจารณาถึงผลของภาระโหลดของระบบปรับอากาศจากภายนอกอาคาร และภายในอาคาร ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า) ทั้งนี้ค่าตัวแปรที่จำเป็น เพื่อใช้แทนค่าในสมการ ได้จากข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารควบคุมประเภทนั้นๆ แบบจำลองของอาคาร และค่าจากงานวิจัยของ กฟน.

โดยพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมของอาคาร (Ebudget) แต่ละประเภทคำนวณจากสมการพลังงานพื้นฐาน ดังนี้

1. โรงพยาบาล

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
อาคารโรงพยาบาลมีการใช้สอยพื้นที่ 2 ประเภทหลัก คือ พื้นที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งจะให้บริการเป็นบางเวลา และพื้นที่ผู้ป่วยภายใน (IPD) ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในส่วนของ OPD และ IPD จะมีทั้งส่วนที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ หรือ แบบร่วมกัน

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาพื้นที่ปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ ทั้งส่วนที่เป็น OPD และ IPD รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้พลังงานสูง เช่น เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan

ดังนั้นค่า Ebudget ของโรงพยาบาลพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = hiAiWi + hoAoWo + hmriAmriWmri + hctActWct + hserAserWser + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, h, hmri , hct , hser , h, hlp , hot = ชั่วโมงใช้งานของพื้นที่ IPD พื้นที่ OPD ห้อง MRI ห้อง CT SCAN ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ (ชั่วโมงต่อปี) ตามลำดับ

Wi , Wo , Wmri , Wct , Wser , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของพื้นที่ IPD พื้นที่ OPD ห้อง MRI ห้อง CT SCAN ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ (วัตต์ต่อตารางเมตร) ตามลำดับ

Ai , Ao , Amri , Act , Aser , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ IPD พื้นที่ OPD ห้อง MRI ห้อง CT SCAN ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

2. โรงแรม

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
แบ่งการใช้สอยพื้นที่ออกเป็น ห้องพัก ห้องอาหาร lobby ห้องประชุม/สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ โดยในแต่ละส่วนจะมีทั้งพื้นที่ที่ปรับอากาศและ/หรือไม่ปรับอากาศ และมีเปอร์เซ็นต์ การใช้งานที่ไม่เท่ากัน โดยในส่วนห้องพักจะนำเปอร์เซ็นต์ จำหน่ายห้องพักมาพิจารณาด้วย

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาค่าการใช้พลังงานมาตรฐานตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งปรับและไม่ปรับอากาศ ได้แก่ ห้องพัก ห้องอาหาร lobby ห้องประชุม/สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน พื้นที่อื่นๆ

ดังนั้นค่า Ebudget ของโรงแรมพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = hrArWr + hdAdWd + hlAlWl + hseAseWse + hcAcWc + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, h, h, hse , h, h, hlp , hot = ชั่วโมงใช้งานของห้องพัก ห้องอาหาร, lobby, ห้องประชุม/สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ชั่วโมงต่อปี)

Wr , Wd , Wl , Wse , Wc , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของห้องพัก ห้องอาหาร, lobby, ห้องประชุม/ สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Ar , Ad , Al , Ase , Ac , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ห้องพัก ห้องอาหาร lobby, ห้องประชุม/สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

3. สำนักงาน

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
พิจารณาพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไม่ปรับอากาศ

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ พื้นที่ของห้อง server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ

ดังนั้นค่า Ebudget ของสำนักงานพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = haAaWa + hnaAnaWna + hservAservWserv + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, hna , hserv , h, hlp , hot = ชั่วโมงใช้งานของพื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ชั่วโมงต่อปี)

Wa , Wna , Wserv , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของพื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Aa , Ana , Aserv , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไม่ปรับอากาศ พื้นที่ห้อง Server พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

4. ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
แบ่งพิจารณาพื้นที่ใช้งานแต่ละกิจกรรมดังนี้

 • ร้านค้า
 • ร้านอาหาร
 • โรงหนัง/โบว์ลิ่ง
 • สำนักงาน
 • ห้องจัดนิทรรศการ (Hall)
 • พื้นที่ส่วนกลาง (ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ)
 • พื้นที่จอดรถในอาคาร
 • พื้นที่จอดรถใต้ดิน
 • พื้นที่อื่นๆ (ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ)

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาค่าการใช้พลังงานมาตรฐานตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่ปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศ ได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง/โบว์ลิ่ง สำนักงาน ห้องจัดนิทรรศการ ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถบนอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน พื้นที่อื่นๆ

ดังนั้นค่า Ebudget ของศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = hrArWr + hfAfWf + hthAthWth + hoAoWo + hhAhWh + hcAcWc + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, h, hth , h, h, h, h, hlp , hot = พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง/โบว์ลิ่ง สำนักงาน ห้องจัดนิทรรศการ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆตามลำดับ (ชั่วโมงต่อปี)

Wr , Wf , Wth , Wo , Wh , Wc , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของ พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง/โบว์ลิ่ง สำนักงาน ห้องจัดนิทรรศการ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Ar , Af , Ath , Ao , Ah , Ac , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงหนัง/โบว์ลิ่ง, สำนักงาน, ห้องจัดนิทรรศการ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

5. ไฮเปอร์มาร์เก็ต

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
จะจำแนกพื้นที่ ออกตามการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ปรับอากาศ และพื้นที่ไม่ปรับอากาศ เช่นพื้นที่ขาย พื้นที่เช่า สำนักงาน พื้นที่จอดรถ และพื้นที่อื่นๆ

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาจากพื้นที่ปรับอากาศ และไม่ปรับอากาศของพื้นที่ขาย พื้นที่เช่า รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน พื้นที่จอดรถ และพื้นที่อื่นๆ

ดังนั้นค่า Ebudget ของไฮเปอร์มาร์เก็ตพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = haAaWa + hnaAnaWna + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, hna , h, hlp , hot = พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง/โบว์ลิ่ง สำนักงาน ห้องจัดนิทรรศการ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆตามลำดับ (ชั่วโมงต่อปี)

Wa , Wna , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของ พื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร โรงหนัง/โบว์ลิ่ง สำนักงาน ห้องจัดนิทรรศการ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Aa , Ana , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ร้านค้า, ร้านอาหาร, โรงหนัง/โบว์ลิ่ง, สำนักงาน, ห้องจัดนิทรรศการ, พื้นที่ส่วนกลาง, พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

6. มหาวิทยาลัย

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
พิจารณาพื้นที่ใช้งานในแต่ละกิจกรรมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ได้แก่ พื้นที่อาคารเรียน พื้นที่อาคารสำนักงาน/สำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์/สำนักคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำนักหอสมุด/หอสมุดกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาค่าการใช้พลังงานมาตรฐานตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ได้แก่ พื้นที่อาคารเรียน พื้นที่อาคารสำนักงาน/สำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์/สำนักคอมพิวเตอร์ พื้นที่สำนักหอสมุด/หอสมุดกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ

ดังนั้นค่า Ebudget ของมหาวิทยาลัยพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = hlAlWl + hofAofWof + hcoAcoWco + hliAliWli + hcorAcorWcor + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, hof , hco , hli , hcor , h, hlp , hot = ชั่วโมงใช้งานต่อปี ของห้องเรียน สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ  (ชั่วโมงต่อปี)


Wl , Wof , Wco , Wli , Wcor , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน ของห้องเรียน สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Al , Aof , Aco , Ali , Acor , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ห้องเรียน สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

7. โรงเรียน

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:

พิจารณาพื้นที่ใช้งานแต่ละกิจกรรมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ดังนี้

 1. ห้องเรียน 
 2. ห้องสมุด 
 3. ห้องพักอาจารย์ (สำนักงาน)
 4. ห้องคอมพิวเตอร์
 5. พื้นที่ส่วนกลาง
 6. พื้นที่จอดรถในอาคาร
 7. พื้นที่จอดรถใต้ดิน
 8. พื้นที่อื่นๆ

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาค่าการใช้พลังงานมาตรฐานตามพื้นที่ต่างๆทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักครู/สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่อื่นๆ

ดังนั้นค่า Ebudget ของโรงเรียนพิจารณาได้จากสมการ

Ebudget = hlAlWl + hliAliWli + hofAofWof + hcoAcoWco + hcorAcorWcor + hpApWp + hlpAlpWlp + hotAotWot

h, hli , hof , hco ,  hcor , h, hlp , hot = ชั่วโมงใช้งานต่อปี ของห้องเรียน ห้องสมุด สำนักงาน, ห้องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ชม.ต่อปี)


Wl , Wli , Wof , Wco , Wcor , Wp , Wlp , Wot = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของห้องเรียน ห้องสมุด สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (W/m2)

Al , Ali , Aof , Aco , Acor , Ap , Alp , Aot = พื้นที่ห้องเรียน ห้องสมุด สำนักงาน ห้องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่จอดรถในอาคาร พื้นที่จอดรถใต้ดิน และ พื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ (ตร.ม.)

8. ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านสะดวกซื้อ

พื้นที่แต่ละกิจกรรม:
พิจารณาเฉพาะพื้นที่ขายของร้านสะดวกซื้อ

ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน:
พิจารณาค่าการใช้พลังงานมาตรฐานแยกตามอุปกรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในร้านสะดวกซื้อ

Ebudget = ผลรวมของ [(พื้นที่ขาย (ตารางเมตร) x ชั่วโมงใช้งานต่อปีของพื้นที่ (ชม./ปี)) x (ค่าการใช้พลังงานมาตรฐาน (W/m2) ของระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ผู้ใช้บริการ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ)]

Ebudget = WaAh + WLgtAh + WOch + ∑Weqnh

Wa, WLgt,WOc, Weq  = ค่าการใช้พลังงานมาตรฐานของระบบปรับอากาศ, ระบบแสงสว่าง, ผู้ใช้บริการ และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

A = พื้นที่ร้านสะดวกซื้อ (ตร.ม.)

h = ชั่วโมงใช้งาน (ชม.ต่อปี)