รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลา
เปิดรับสมัครอาคารเข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 6
25 ม.ค. - 30 พ.ย. 64
ตรวจสอบใบสมัคร/ทวนสอบข้อมูล/นัดหมายเข้าตรวจวัด IAQ/MEA Index
25 ม.ค. - 30 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards  ทาง www.meaenergyawards.info
ตั้งวันที่ 2 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
ระยะเวลาที่อาคารดำเนินมาตรการปรับปรุงฯ จนแล้วเสร็จ
พ.ค. – พ.ย. 64
เข้าตรวจวัดการใช้พลังงาน (M&V ก่อนและหลังปรับปรุงฯ)

พ.ค. – พ.ย. 64

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1
ผ่านทาง ระบบ Zoom Cloud Meeting Application

11 พ.ค. 64

เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 1 (วงเงินสนับสนุนฯ 10 ลบ.)
สำหรับอาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด*
และยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณ ทางอีเมล [email protected] ภายในวัน-เวลา ที่กำหนดเท่านั้น
(รอบที่ 1)  20 พ.ค. 64 
เปิดรับตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุนฯ
สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1  “การปรับตัวของอาคาร เพื่อรับ New Normal”
2 ก.ค.64
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 2
ผ่านทาง ระบบ Zoom Cloud Meeting Application

13 ส.ค. 64

เปิดรับข้อเสนอ รอบที่ 2(วงเงินสนับสนุนฯ 3.9 ลบ.)
สำหรับอาคารที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด*
และยื่นใบสมัครและไฟล์รายการคำนวณ ทางอีเมล [email protected] ภายในวัน-เวลา ที่กำหนดเท่านั้น
(รอบที่ 2) 20 ส.ค. 64
เปิดรับตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุนฯ
ประชุม เรื่อง สิทธิประโยชน์ของโครงการ MEA Energy Awards
3 ก.ย. 64
สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2  “เตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร”
ต.ค. 64
งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards และสรุปผลการดำเนินโครงการฯ
มี.ค.-เม.ย. 65

หมายเหตุ : 

  1. อาคารสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ได้ตั้งแต่ 25 ม.ค.64 – 30 พ.ย.64
  2. กิจกรรมของโครงการฯ และระยะเวลาดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  3. ในการเปิดรับข้อเสนอขอรับเงินสนับสนุนฯ ทั้ง 2 รอบ ทางโครงการฯ จะพิจารณาตามลำดับที่ของอาคารที่ยื่นใบสมัครก่อน-หลัง (First come, first served) จนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มวงเงินสนับสนุนฯ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ กฟน. กำหนด
  4. อาคารที่พลาดสิทธิ์ในการยื่นขอรับเงินสนับสนุนฯ ทั้ง 2 รอบ ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านอื่นๆ ของโครงการฯ เช่นเดิม
  5. ในกรณีที่มีเงินสนับสนุนฯ คงเหลือจากการพิจารณาในแต่ละรอบ ทางโครงการฯ จะประกาศให้เปิดรับการยื่นข้อเสนอใหม่อีกครั้ง