หลักเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้กับอาคาร จะพิจารณาจาก 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า (MEA Index) และ เงื่อนไขด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ซึ่งเกณฑ์การประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ซึ่งทั้ง 2 เงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้