This image for Image Layouts addon

ประโยชน์ที่อาคารจะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ได้รับการตรวจประเมินดัชนีการใช้พลังงาน MEA Index ของ กฟน.
  • ได้รับการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการ
  • ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เช่น การประชุมสัมมนาให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
  • เมื่ออาคารผ่านเกณฑ์ประเมินจะได้รับการประดับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) ตามที่ กฟน.กำหนด
  • อาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้วมีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ตามเงื่อนไขที่ กฟน. กำหนด
  • อาคารจะได้รับการเชิดชูเกียรติในเข้าร่วม “งานพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS”
  • อาคารได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานความสำเร็จผ่านสื่อต่างๆของโครงการ และสื่อสาธารณะ