เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบ (สมัครเข้าร่วมโครงการ)

 • ใบสมัคร (รับรองโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม)
 • ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
 • ข้อมูลผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงานอาคาร
 • ข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ
 • ข้อมูลระบบปรับอากาศ
 • ข้อมูลการใช้งานพื้นที่ (ระบุขนาดพื้นที่แต่ละส่วนและเวลาทำงานของพื้นที่แต่ละส่วน)
 • ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในแต่ละเดือนย้อนหลัง 2 ปี
 • แผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงเวลาของโครงการ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบ (ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน)

เอกสารใช้เฉพาะอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และมีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จะต้องดำเนินการยื่นข้อเสนอให้ทางโครงการฯ ในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น ประกอบด้วย

 • ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
 • ข้อมูลพื้นฐานของอาคาร
 • รายละเอียดมาตรการและการประเมินผลประหยัดพลังงานของมาตรการที่ดำเนินการ
 • แผนการดำเนินงานปรับปรุง

การรับสมัคร

 • อาคารที่สนใจสามารถ Download ใบสมัคร คลิกที่นี่
 • อาคารยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
  1. ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. ทาง Google form โดย คลิกที่นี่ เพื่ออับโหลดไฟล์ใบสมัคร
  โดยโครงการจะยืนยันการรับสมัครผ่านทางอีเมล์
 • ประกาศรายชื่ออาคารผ่านเว็บไซต์ www.meaenergyawards.info และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MEAaward

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 • ผู้ประสานงาน : คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์
 • โทรศัพท์ : 09 5775 7972 , 08 9167 1222
 • Line ID : @meaenergyawards

Print   Email

Related Articles