เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร

เอกสารประกอบ (สมัครเข้าร่วมโครงการ)

 • ใบสมัคร (รับรองโดยหัวหน้างานหรือผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม)
 • ข้อมูลทั่วไปของอาคาร
 • ข้อมูลผู้กรอกข้อมูล/ผู้ประสานงานอาคาร
 • ข้อมูลเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ
 • ข้อมูลระบบปรับอากาศ
 • ข้อมูลการใช้งานพื้นที่ (ระบุขนาดพื้นที่แต่ละส่วนและเวลาทำงานของพื้นที่แต่ละส่วน)
 • ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคารในแต่ละเดือนย้อนหลัง 2 ปี
 • แผนและมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงเวลาของโครงการ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

  • ตรวจสอบคุณสมบัติของอาคารครบถ้วนตามที่กำหนด
  • กรอกใบสมัครแยกตามแต่ละประเภทอาคาร (ดาวโหลดใบสมัคร) และส่งใบสมัครเข้ามายังโครงการฯ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
  • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อตอบรับและยืนยันผลการรับสมัคร
เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกลุ่มลูกค้าของ กฟน. ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
 2. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ส่งอาคารเข้าร่วมต้องเป็นเจ้าของอาคาร หรือเป็นผู้เช่าอาคารหลักที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร และต้องมีการใช้งานพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของอาคารที่ส่งประกวด (ไม่นับรวมพื้นที่จอดรถ)
 3. นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน ผู้เป็นเจ้าของอาคาร สามารถส่งรายชื่ออาคารสมัครเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ประเภท โดยอาคารที่ส่งเข้าร่วมได้ต้องสามารถแยกหน่วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน และมีเลขมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นของ กฟน. เท่านั้น