สัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS

สำหรับโครงการฯ ในปีที่ 6 เป็นการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. ในรูปแบบใหม่ โดยไม่มีการแข่งขันต่อเนื่องในระดับที่ 2 เพื่อค้นหาสุดยอดอาคารดีเลิศดังเช่นโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ได้กำหนดให้มีการประเมินอาคารโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพการใช้พลังงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดีสำหรับการใช้งานในอาคาร ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ใช้งานอยู่ในอาคารนั้นๆ เป็นประจำ อาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 เงื่อนไข จะได้รับตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี ภายใต้แนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐาน” ซึ่งได้ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อเพิ่มโอกาสให้อาคารประเภทต่างๆสามารถยื่นประเมินอาคารเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ฯได้มากยิ่งขึ้น 
MEA Energy Awards

รูปแบบตราสัญลักษณ์
MEA ENERGY AWARDS

ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์และปรับเปลี่ยนชื่อรางวัลใหม่ เป็นตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อเป็นการส่งเสริมและเชิดชูอาคารที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอาคารที่มีคุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช้พลังานได้มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของ กฟน.