คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน
รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ
การไฟฟ้านครหลวง
นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม
การไฟฟ้านครหลวง
นายอำพล สงวนวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายอาทิตย์ ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายพูนศักดิ์ ว่องตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายอำพล สงวนวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายอำพล สงวนวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเกชา ธีระโกเมน
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อีอีซี
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ
นายอำพล สงวนวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
นายวิญญู วานิชศิริโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวล สตูดิโอ
เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี