ประเภทอาคารกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น และเป็นตราสัญลักษณ์ฯ ที่อาคารให้ความสำคัญ และมีความประสงค์นำไปติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมทรงคุณค่า เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของอาคารที่มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ของการไฟฟ่านครหลวง โดยได้กำหนดกลุ่มอาคารเป้าหมายที่เปิดรับสมัคร รวม 8 ประเภทอาคาร ประกอบด้วย

อาคารโรงพยาบาล

อาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต

อาคารโรงแรม

อาคารมหาวิทยาลัย

อาคารสำนักงาน

อาคารโรงเรียน

อาคารศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้า

ร้านค้าขนาดเล็ก
ร้านสะดวกซื้อ

คุณสมบัติของอาคาร

โรงพยาบาล

นิยาม : หมายถึง อาคารหลังเดียว หรือหลายอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพื่อการแพทย์ เพื่อการรักษาผู้ป่วย รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งอาคาร (ไม่รวมพื้นที่จอดรถ)

  • มีจำนวนเตียงผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 90 เตียงขึ้นไป