ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

    • ตรวจสอบคุณสมบัติของอาคารครบถ้วนตามที่กำหนด
    • กรอกใบสมัครแยกตามแต่ละประเภทอาคาร (ดาวโหลดใบสมัคร) และส่งใบสมัครเข้ามายังโครงการฯ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
    • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อตอบรับและยืนยันผลการรับสมัคร
  • เมื่อตรวจสอบความถูกต้องใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายอาคาร เพื่อเข้าทวนสอบความข้อมูลที่ทางอาคารส่งมา พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ณ อาคารจริง
  • สรุปข้อมูลตรวจวัดเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผลการประเมินอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละรอบ
  • อาคารที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และสามารถเลือกรับสิทธิพิเศษ (privilege) ตามที่ กฟน. กำหนด พร้อมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เงื่อนไขเป็นตามมาตรการที่ กฟน. กำหนด
  • จัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผลงานให้กับอาคารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

Print   Email

Related Articles