ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 3 MEA Energy Saving Building 2015

ผลการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในอาคารที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ 3 มีอาคารจำนวน 13 แห่งที่ดำเนินมาตรการแล้วเสร็จในระยะของการแข่งขัน โดยมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังานทั้งในระบบประบอากาศ ระบบแสงสว่าง และมาตรทางด้านพลังงานทดแทน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการที่อาคารดำเนินการรวม 32 มาตรการ มีเงินลงทุนรวมของอาคารรวมทั้งสิ้น 74.07 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยของโครงการ 2.7 ปี สามารถคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดลงได้ ดังนี้


พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 6,242,074 kWh/ปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 27,218,250 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 3,627 ตัน/ปี

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 3