ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5

ผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปี 5 MEA Energy Saving Building 2017

การประกวดอาคาร MEA Energy Saving Building 2017 ในประเภทอาคารโรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีอาคารดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวม 36 มาตรการ มีเงินลงทุนรวม 219,721,320 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 3.10 ปี มีผลประหยัดพลังงานรวม ดังนี้


พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 18,965,228 หน่วยต่อปี

คิดเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ 70,930,859 บาท/ปี

สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 11,040 ตัน/ปี

Client

Admin

Date

18 January 2021

Tags

ประกวดอาคารปี 5