โรงเรียน

โปรแกรมทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานในอาคาร

ทดสอบค่าดัชนีการใช้พลังงาน อาคารมหาวิทยาลัย